Komunikat o cookies

Na tej stronie używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania witryny, takie jak techniczne i funkcjonalne pliki cookie. Inne rodzaje plików cookie, których używania można odmówić, to pliki cookie stron trzecich. Klikając "Akceptuj wszystko", użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze wszystkich plików cookie w witrynie. Klikając przycisk "Konfiguruj", można wybrać swoje preferencje.

Zaakceptuj wszystko
Konfiguruj
Nieocenieni
header backgorund

Create your profile

Rejestracja danych wnioskodawcy

Szczegóły użytkownika

Dane osobowe

Wprowadź informacje o Tobie i załaduj swoje CV.

Zameldowanie takie same jak zamieszkanie
 
  
Dodaj telefon
  
Dodaj url
  
Dodaj dodatkowe uprawnienia
Załącz CV

1 MB max rozmiar, akceptujemy: .doc .docx .txt .odt .rtf .pdf

Informacje dotyczące ostatniego miejsca pracy

Wprowdź informacje szczegółowe o Twojej ostatniej pracy lub o pożądanym stanowisku.

  
Dodaj

Umiejętności językowe
Dodaj kolejny język (maksymalnie 5)

Wprowadź informacje o znajomości języków obcych

Wykształcenie
Dodaj Wykształcenie (maksymalnie 3)

Wprowadź informacje dotyczące Twojej edukacji

Prywatność

Skonfiguruj Twój poziom prywatności i zaakceptuj nasze warunki prywatności

   
INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW
zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 679/2016
Niniejsza informacja o ochronie prywatności, przekazana osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 679/2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO") oraz szwajcarską ustawą federalną o ochronie danych, opisuje przetwarzanie danych osobowych przez E-work S.p.A., E-work HR Company Poland Sp. z o.o. i ProTempore Sagl, należące do grupy e-work ("Grupa"), jako współadministratorów ("Współadministratorzy" lub "Spółki").
Współadministratorzy z uwagi na Twoją potrzebę szybszego osiągnięcia celu pośrednictwa pracy, dzielą się wspólną bazą danych, zwiększając tym samym - w ramach konkretnych projektów rekrutacyjnych - dopasowanie oferty do zapotrzebowania na rynku pracy.

Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z obowiązkami i zakresem odpowiedzialności określonym w umowie o współadministrowanie, sporządzonej przez nich zgodnie z art. 26 RODO. Zasadnicza treść umowy jest dostępna pod następującym linkiem https://www.e-workspa.it/privacy/.
Niniejsza informacja o ochronie prywatności obejmuje wyłącznie przetwarzanie danych przez Spółki jako Współadministratorów
Kto określa, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe użytkownika są przetwarzane?
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
- E-work S.p.A. z siedzibą pod adresem Via Teocrito 47, 20128, Milano (MI), NIP i VAT 13063380151, e-mail: privacy@e-workspa.it; oraz
- E-work HR Company Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź, NIP: 7262395049, e-mail: iod@e-workspa.pl; oraz
- ProTempore Sagl z siedzibą przy Via Vegezzi, 4, 6900, Lugano, e-mail: privacy@protempore.ch.
Jakie jest źródło danych osobowych użytkowników?
Dane osobowe użytkownika są zazwyczaj zbierane bezpośrednio od niego podczas rejestracji w zastrzeżonym obszarze strony internetowej i tworzenia profilu lub, w każdym przypadku, podczas dostarczania nam życiorysu w naszych biurach.
W niektórych przypadkach dane osobowe są również gromadzone przez strony trzecie (np. platformy rekrutacyjne, takie jak InfoJobs, Indeed, Linkedin itp.)
Czy wyznaczono inspektora ochrony danych?
E-Work S.p.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych (zwanego dalej "IOD"), z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: rpd@e-workspa.it.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Współadministratorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe:
- dane identyfikacyjne i kontaktowe dane osobowe: imię i nazwisko, kraj, obywatelstwo, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu;
- dane zawarte w życiorysie: dane dotyczące wcześniejszego doświadczenia zawodowego (takie jak zajmowane stanowiska, data zatrudnienia, rola w firmie, wynagrodzenie i wszelkie świadczenia), dane związane z wykształceniem, kwalifikacje zawodowe, certyfikaty, wizerunek (jeśli jest zawarty w życiorysie) oraz inne dane osobowe zawarte w życiorysie;
- specjalne kategorie danych: Współadministratorzy, o ile zostały podane, mogą przetwarzać specjalne kategorie danych, takie jak dane dotyczące zdrowia (np. w odniesieniu do przynależności osób, których dane dotyczą, do kategorii chronionych).
W takim przypadku przetwarzanie danych będzie dozwolone tylko wówczas, gdy zostanie spełniony jeden z warunków określonych w art. 9, paragraf 2, litera b) o RODO;

- wszelkie inne dane osobowe podane przez użytkownika (np. rodzaj prawa jazdy, wiza/zezwolenie na pobyt itp;)
- dane logowania do zastrzeżonego obszaru strony internetowej.
Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne przetwarzania:
- badanie i selekcja kandydatów na stanowiska pracy dostępne u klientów Współadministratorów i samych Współadministratorów (wewnętrzne stanowiska pracy) w celu nawiązania z nimi stosunku pracy lub współpracy.
Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik lub konieczność podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy.
W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych przetwarzanie będzie zgodne z prawem na mocy art. 9 ust. 1 lit. a) RODO. 9, par. 2 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw Współadministratorów lub osoby, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej.
Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do oceny aplikacji użytkownika; niepodanie takich danych oznacza dla Współadministratorów brak możliwości rozpatrzenia aplikacji użytkownika i rozpoczęcia procesu badania i selekcji.
- Umożliwienie rejestracji i utworzenia profilu w zastrzeżonym obszarze strony internetowej w celu ubiegania się o pracę dostępną dla klientów Współadministratorów Danych i samych Współadministratorów Danych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub konieczność podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.
Podanie danych w tym celu jest konieczne, aby umożliwić rejestrację i utworzenie profilu na stronie internetowej, a w przypadku ich braku nie będzie możliwe kontynuowanie rejestracji.
- Wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlegają Współadministratorzy (np. ukierunkowane pośrednictwo pracy).
Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlegają Współadministratorzy.
Podanie danych jest konieczne, aby umożliwić Współadministratorom wywiązanie się z obowiązków prawnych, którym podlegają, a w przypadku ich braku Współadministratorzy nie będą mogli wywiązać się z tych obowiązków prawnych.
- Wysyłanie użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczących ofert pracy dostępnych na stanowiskach pracy otwartych u klientów Współadministratorów oraz u samych Współadministratorów.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów polegający na informowaniu użytkownika o dostępnych ofertach pracy.
Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne i użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
Jak długo przechowywane są dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub innych powiązanych uzasadnionych celów zgodnych z prawem. W związku z tym, jeśli dane osobowe są przetwarzane w dwóch różnych celach, będziemy przechowywać wspomniane dane do momentu zakończenia celu o dłuższym okresie ważności. W każdym przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w celu, dla którego upłynął okres przechowywania. Dane osobowe, które nie są już potrzebne lub dla których nie ma podstawy prawnej do ich przechowywania, zostaną nieodwracalnie zanonimizowane (a zatem mogą być przechowywane) lub usunięte.
Dane osobowe przetwarzane w celu badania i selekcji oraz w celu rejestracji i utworzenia konta osobistego w zastrzeżonym obszarze strony internetowej są przechowywane przez okres 24 miesięcy od ich podania lub od ostatniego dostępu do konta online (tj. zastrzeżonego obszaru strony internetowej); w przypadku braku aktywności użytkownika przez okres 23 miesięcy (tj. niezalogowania się na konto online) system alertów zaprosi użytkownika, wysyłając komunikaty (2 alerty w ciągu ostatniego miesiąca), do uzyskania dostępu do zastrzeżonego obszaru strony internetowej. Po 2 alertach, w przypadku uporczywego braku aktywności, profil użytkownika zostanie usunięty. W każdym przypadku użytkownik może usunąć swoje osobiste konto online w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej w obszarze zastrzeżonym.
Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania komunikatów dotyczących dostępnych ofert pracy są przechowywane tak długo, jak długo aktywne jest konto online użytkownika lub do momentu skorzystania przez niego z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli takie przysługiwało mu wcześniej. Użytkownik będzie regularnie przypominany o przysługującym mu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Jakim odbiorcom udostępniamy dane osobowe użytkowników?
Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom działającym jako autonomiczni administratorzy danych, takim jak klienci Współadministratorów (organizacje prywatne i publiczne), a także podmiotom przetwarzającym dane, którym przekazano konkretne instrukcje dotyczące przetwarzania Twoich danych, takim jak firmy świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne (np. wspólne zarządzanie bazami danych, utrzymanie systemów informatycznych, usługi hostingowe itp.)
Ponadto, w związku z wdrożeniem wspólnej bazy danych, dostęp do danych będą mieli Współadministratorzy w wyżej wymienionych celach.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza UE?
Ze względu na lokalizację firmy, która zarządza i utrzymuje naszą wspólną bazę danych oraz lokalizację siedziby ProTempore Sagl, dane osobowe użytkownika zostaną przekazane do Szwajcarii, kraju, w odniesieniu do którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony i w którym zastosowanie ma szwajcarska federalna ustawa o ochronie danych RS.235.1.
W każdym przypadku, gdy Współadministratorzy, ze względu na lokalizację swoich usługodawców, muszą przekazywać dane poza Unię Europejską do krajów, dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Współadministratorzy zobowiązują się do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczeń, w tym umownych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do przyjęcia standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. 2 lit. c) RODO, uzupełnionych w razie potrzeby dodatkowymi środkami technicznymi, prawnymi i organizacyjnymi niezbędnymi do zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych równoważnego z poziomem obowiązującym w Unii Europejskiej.
Jakie są Twoje prawa do prywatności w odniesieniu do Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zawsze będziesz mógł skorzystać z praw przewidzianych w RODO (art. 15-21), takich jak:
- prawo do uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób są wykorzystywane (prawo dostępu);
- prawo do żądania aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania danych osobowych (prawo do sprostowania);
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania);
- prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym i żądania przekazania tych danych innemu administratorowi danych (prawo do przenoszenia danych).
Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (prawo do sprzeciwu), np. w przypadku przetwarzania prowadzonego w celu przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o dostępnych ofertach pracy na stanowiska otwarte u klientów Współadministratorów.
Aby skorzystać ze swoich praw, można wysłać żądanie do E-work S.p.A.:
- na adres e-mail: privacy@e-workspa.it;
- na adres e-mail IOD: rpd@e-workspa.it;
- pocztą papierową na następujący adres: Via Teocrito 47, 20128, Milano (MI);
lub przesłać żądanie do E-work HR Company Poland Sp. z o.o.:
- na adres e-mail: iod@e-workspa.pl;
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź;
lub przesłać żądanie do ProTempore Sagl:
- na adres poczty elektronicznej: privacy@protempore.ch;
- pocztą tradycyjną na adres: Via Vegezzi 4, CH-6900 Lugano.
Jakie inne prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych?
Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, zawsze ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.


Ostatnia aktualizacja: październik 2023 r.
  Zapisz